Skip to main content

Bộ môn Khoa học máy tính

Địa chỉ: Phòng 306 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tuân 

SĐT: 0912.421122
Chủ nhiệm khoa

Email: huu-tuan.nguyen@vimaru.edu.vn
Tiến sĩ Nguyễn Duy Trường Giang 

SĐT: 01246.358358
Trưởng bộ môn

Email: giangnt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thủy 

SĐT: 0912.064353
Phó trưởng bộ môn

Email: thuynv@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Phúc 

SĐT: 0983.081608
Giảng viên

Email: phucnh@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Phạm Tuấn Đạt 

SĐT: 0904.184647
Giảng viên

Email: datpt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Trần Văn Tuyền 

SĐT: 0986385991
Kỹ thuật viên

Email: tuyentv@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Đồ họa máy tính 

(Ký hiệu: 17211 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Xử lý ảnh công nghiệp 

(Ký hiệu: 17222 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Xử lý ảnh 

(Ký hiệu: 17221 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia 

(Ký hiệu: 17220 - Tín chỉ: 4)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Toán rời rạc 

(Ký hiệu: 17203H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Không
Toán rời rạc 

(Ký hiệu: 17203 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Tin học đại cương 

(Ký hiệu: 17202 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Phương pháp tính gần đúng 

(Ký hiệu: 17201 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình 

(Ký hiệu: 17227H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Ngôn ngữ hình thức và Automata 

(Ký hiệu: 17204 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lý thuyết đồ thị 

(Ký hiệu: 17205 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lập trình windows với C#.Net 

(Ký hiệu: 17214 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lập trình hướng đối tượng 

(Ký hiệu: 17209H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Lập trình hướng đối tượng 

(Ký hiệu: 17407 - Tín chỉ: 4)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Kỹ thuật lập trình C 

(Ký hiệu: 17206H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Kỹ thuật lập trình (C) 

(Ký hiệu: 17206 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ký hiệu: 17219 - Tín chỉ: 4)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(Ký hiệu: 17219H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Các hệ cơ sở tri thức 

(Ký hiệu: 17504 - Tín chỉ: 5)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
An toàn và bảo mật thông tin 

(Ký hiệu: 17212 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
An toàn và bảo mật thông tin 

(Ký hiệu: 17212E - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có