Skip to main content

Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính

Địa chỉ: Phòng 308 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đức 

SĐT: 0913.300303
Phó chủ nhiệm khoa

Email: trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Cao Đức Hạnh 

SĐT: 0904.486654
Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

Email: hanhcd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Hoàng Dương 

SĐT: 01688.682522
Giảng viên

Email: duonglh.cnt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Nguyễn Thành Tuấn Anh 

SĐT: 01288067999
Giảng viên

Email: anhntt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Đỗ Đức Hùng 

SĐT: 0906013110
Kỹ thuật viên

Email: hungdd@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Nguyễn Trung Quân 

SĐT:
Giảng viên

Email: quannt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Phạm Ngọc Duy 

SĐT:
Giảng viên

Email: duypn@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Truyền dữ liệu 

(Ký hiệu: 17505H - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Thực tập TK và lập trình web 

(Ký hiệu: 17515H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Mạng máy tính 

(Ký hiệu: 17506H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật