Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Danh sách cựu sinh viên

Hình ảnh Thông tin cựu sinh viên
Họ tên: Cao Đức Hạnh
Khóa học: 41
Chức vụ: Phó bộ môn
Nơi công tác: Bộ môn truyền thông và mạng máy tính, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Học vị: Thạc sĩ
Giới thiệu:
Thạc sĩ Cao Đức Hạnh đã có quá trình học tập cao học tại Ấn Độ và tu nghiệp tại Mỹ.

Ngày cập nhật: 22/04/2016
Họ tên: Lê Hoàng Dương
Khóa học: 48
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn Thanh Niên
Nơi công tác: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Học vị: Thạc sĩ

Ngày cập nhật: 22/04/2016
Họ tên: Nguyễn Duy Trường Giang
Khóa học: 39
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Nơi công tác: Bộ môn khoa học máy tính, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Học vị: Tiến sĩ

Ngày cập nhật: 22/04/2016
Họ tên: Nguyễn Trung Đức
Khóa học: 39
Chức vụ: Phó chú nhiệm khoa
Nơi công tác: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam
Học vị: Tiến sĩ

Ngày cập nhật: 22/04/2016
Họ tên: Nguyễn Vương Thịnh
Khóa học: 43
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh Niên
Nơi công tác: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Học vị: Thạc sĩ

Ngày cập nhật: 22/04/2016

Giới thiệu khoa CNTT