Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Ban chủ nhiệm khoa

Địa chỉ: Phòng 301 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tuân
SĐT: 0912.421122
Chủ nhiệm khoa
Email: huu-tuan.nguyen@vimaru.edu.vn
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đức
SĐT: 0913.300303
Phó chủ nhiệm khoa
Email: trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
Tiến sĩ Nguyễn Trung Đức
SĐT: 0904.224828
Phó chủ nhiệm khoa
Email: duc.nguyentrung@vimaru.edu.vn

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT