Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Ban chấp hành công đoàn khoa

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thủy
SĐT: 0912.064353
Chủ tịch công đoàn khoa
Email: thuynv@vimaru.edu.vn
Cử nhân Lê Xuân Hường
SĐT: 0904.351466
Phó chủ tịch công đoàn khoa
Email: huonglx@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Cao Đức Hạnh
SĐT: 0904.486654
Ủy viên ban chấp hành công đoàn
Email: hanhcd@vimaru.edu.vn

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT