Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin

Địa chỉ: Phòng 307 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Trần Thị Hương
SĐT: 0120.2584.219
Trưởng bộ môn
Email: huongtt@vimaru.edu.vn
Tiến sĩ Nguyễn Trung Đức
SĐT: 0904.224828
Giảng viên
Email: duc.nguyentrung@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Quyết Tiến
SĐT: 0128.2080.201
Giảng viên
Email: tienlqcnt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Thế Anh
SĐT: 0975.733489
Giảng viên
Email: anhlt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Trần Đình Vương
SĐT: 0982.113274
Giảng viên
Email: vuongtd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Trí Thành
SĐT: 0915.355955
Giảng viên
Email: thanhlt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Bá Dũng
SĐT: 0982.997244
Giảng viên
Email: dunglb@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Vương Thịnh
SĐT: 0983.283791
Giảng viên
Email: thinhnv@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Bùi Đình Vũ
SĐT: 0937070268
Giảng viên
Email: vubd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân
SĐT:
Giảng viên
Email: vannt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương
SĐT: 0982.071220
Kỹ thuật viên
Email: huongnt@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Điện toán đám mây
(Ký hiệu: 17419 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Điện toán đám mây
(Ký hiệu: 17503 - Tín chỉ: 5)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Yêu cầu phần mềm
(Ký hiệu: 17422 - Tín chỉ: 2)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Xây dựng và quản lý dự án CNTT
(Ký hiệu: 17405 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này:
- Bài giảng xây dựng và quản lý dự án CNTT
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Tương tác người máy
(Ký hiệu: 17420 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Thương mại điện tử
(Ký hiệu: 17416 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Thực tập SQL Server
(Ký hiệu: 17413 - Tín chỉ: 2)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Phân tích và thiết kế hệ thống
(Ký hiệu: 17403 - Tín chỉ: 4)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
(Ký hiệu: 17210 - Tín chỉ: 4)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Phân tích thiết kế hệ thống
(Ký hiệu: 17403H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Nhập môn công nghệ phần mềm
(Ký hiệu: 17404 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này:
- Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Nhập môn công nghệ phần mềm
(Ký hiệu: 17404H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Lập trình thiết bị di động
(Ký hiệu: 17423 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Kiến trúc và thiết kế phần mềm
(Ký hiệu: 17417 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm
(Ký hiệu: 17418 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Khai phá dữ liệu
(Ký hiệu: 17409 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Hệ thống thông tin địa lý
(Ký hiệu: 17410 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này:
- Bài giảng hệ thống thông tin địa lý
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
(Ký hiệu: 17421 - Tín chỉ: 2)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Cơ sở dữ liệu và quản trị CSDL
(Ký hiệu: 17425 - Tín chỉ: 4)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Cơ sở dữ liệu nâng cao
(Ký hiệu: 17406 - Tín chỉ: 2)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Cơ sở dữ liệu
(Ký hiệu: 17401H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Chuyên đề 2 KPM - ĐH
(Ký hiệu: 17427 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Chuyên đề 2 CNT - ĐH
(Ký hiệu: 17225 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Chuyên đề 1 KPM - ĐH
(Ký hiệu: 17426 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Bảo mật cơ sở dữ liệu
(Ký hiệu: 17424 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT