Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Liên chi đoàn khoa

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Kỹ sư Trần Văn Tuyền
SĐT: 0986385991
Bí thư liên chi đoàn
Email: tuyentv@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Quyết Tiến
SĐT: 0128.2080.201
Phó bí thư liên chi
Email: tienlqcnt@vimaru.edu.vn

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT