Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lịch sinh hoạt Học kì I năm học 2013 - 2014

Học kì: 1
-
Năm học: 2013 - 2014
Lần Ngày
Lần 1 23/09/2013
Lần 2 21/10/2013
Lần 3 18/11/2013
Lần 4 16/12/2013
Lần 5 13/01/2014
Lần 6

Lớp Phòng Thời gian
CNT53DH1 Phòng 404 - A4 12h 30
CNT53DH2 Phòng 405 - A4 12h 30
CNT53DH3 Phòng 406 - A4 12h 30

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT