Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lịch sinh hoạt Học kì II năm học 2013 - 2014

Học kì: 2
-
Năm học: 2013 - 2014
Lần Ngày
Lần 1 24/02/2014
Lần 2 24/03/2014
Lần 3 21/04/2014
Lần 4 19/05/2014
Lần 5 16/06/2014
Lần 6

Lớp Phòng Thời gian
CNT50DH1 Phòng 402 - C1 7h
CNT50DH2 Phòng 302 - C1 7h
CNT51DH1 Phòng 301 - C1 7h
CNT51DH2 Phòng 403 - C1 7h
CNT52DH1 Phòng 202 - C1 7h
CNT52DH2 Phòng 405 - C1 7h
CNT52DH3 Phòng 303 - C1 7h
CNT53DH1 Phòng 202 - C1 12h 30
CNT53DH2 Phòng 201 - C1 12h 30
CNT53DH3 Phòng 302 - C1 12h 30
CNT54CD1 Phòng 405 - C1 12h 30
CNT54DH1 Phòng 204 - C1 12h 30
CNT54DH2 Phòng 303 - C1 12h 30
KPM54DH1 Phòng 402 - C1 12h 30
TTM54DH1 Phòng 403 - C1 12h 30

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT