Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lịch sinh hoạt Học kì I năm học 2014 - 2015

Học kì: 1
-
Năm học: 2014 - 2015
Lần Ngày
Lần 1 22/09/2014
Lần 2 20/10/2014
Lần 3 17/11/2014
Lần 4 15/12/2014
Lần 5
Lần 6

Lớp Phòng Thời gian
CNT52DH1 Phòng 410 - A4 Tiết 1
CNT52DH2 Phòng 411 - A4 Tiết 1
CNT52DH3 Phòng 405 - A4 Tiết 1
CNT53DH1 Phòng 412 - A4 Tiết 1
CNT53DH2 Phòng 402 - A4 Tiết 1
CNT53DH3 Phòng 414 - A4 Tiết 1
CNT54CD1 Phòng 403 - A4 Tiết 6
CNT54DH1 Phòng 405 - A4 Tiết 1
CNT54DH2 Phòng 412 - A4 Tiết 1
CNT55DH1 (No1) Phòng 403 - A4 Tiết 6
CNT55DH1 (No2) Phòng 404 - A4 Tiết 1
CNT55DH2 (No1) Phòng 404 - A4 Tiết 6
CNT55DH2 (No2) Phòng 404 - A4 Tiết 1
KPM54DH1 Phòng 404 - A4 Tiết 6
KPM55DH (No1) Phòng 406 - A4 Tiết 6
KPM55DH (No2) Phòng 406 - A4 Tiết 6
TTM54DH1 Phòng 402 - A4 Tiết 6
TTM55DH (No1) Phòng 411 - A4 Tiết 6
TTM55DH (No2) Phòng 411 - A4 Tiết 6

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT