Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lịch sinh hoạt Học kì I năm học 2015 - 2016

Học kì: 1
-
Năm học: 2015 - 2016
Lần Ngày
Lần 1 21/09/2015
Lần 2 19/10/2015
Lần 3 16/11/2015
Lần 4 14/12/2015
Lần 5
Lần 6

Lớp Phòng Thời gian
CNT53DH1 Phòng 201 - C1 Tiết 1
CNT53DH2 Phòng 202 - C1 Tiết 1
CNT53DH3 Phòng 203 - C1 Tiết 1
CNT54CD1 Phòng 206 - C1 Tiết 1
CNT54DH1 Phòng 204 - C1 Tiết 1
CNT54DH2 Phòng 205 - C1 Tiết 1
CNT55DH1 (No1) Phòng 201 - C1 Tiết 6
CNT55DH1 (No2) Phòng 201 - C1 Tiết 6
CNT55DH2 (No1) Phòng 207 - C1 Tiết 1
CNT55DH2 (No2) Phòng 207 - C1 Tiết 1
CNT56DH1 Phòng 208 - C1 Tiết 1
CNT56DH2 Phòng 209 - C1 Tiết 1
KPM54DH1 Phòng 203 - C1 Tiết 6
KPM55DH (No1) Phòng 205 - C1 Tiết 6
KPM55DH (No2) Phòng 205 - C1 Tiết 6
KPM56DH1 Phòng 206 - C1 Tiết 6
KPM56DH2 Phòng 207 - C1 Tiết 6
TTM54DH1 Phòng 202 - C1 Tiết 6
TTM55DH (No1) Phòng 204 - C1 Tiết 6
TTM55DH (No2) Phòng 204 - C1 Tiết 6
TTM56DH1 Phòng 208 - C1 Tiết 6
TTM56DH2 Phòng 209 - C1 Tiết 6

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT