Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lớp CNT50DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Cao Đức Hạnh

Lớp CNT50DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Phạm Trung Minh

Lớp CNT51DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Phạm Trung Minh

Lớp CNT51DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Phạm Trung Minh

Lớp CNT52DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Nguyễn Hạnh Phúc

Lớp CNT52DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Nguyễn Kim Anh

Lớp CNT52DH3

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Thế Anh

Lớp CNT53DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Trần Đình Vương

Lớp CNT53DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Quyết Tiến

Lớp CNT53DH3

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Bùi Đình Vũ

Lớp CNT54CD1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Nguyễn Quốc Hưng

Lớp CNT54DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Trí Thành

Lớp CNT54DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Hoàng Dương

Lớp KPM54DH1

Ngành : Công nghệ phần mềm - Cố vấn học tập : Trần Thị Hương

Lớp KPM55DH (No1)

Ngành : Công nghệ phần mềm - Cố vấn học tập : Nguyễn Kim Anh

Lớp KPM55DH (No2)

Ngành : Công nghệ phần mềm - Cố vấn học tập : Lê Trí Thành

Lớp CNT56DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Nguyễn Hữu Tuân

Lớp KPM56DH2

Ngành : Công nghệ phần mềm - Cố vấn học tập : Trần Văn Tuyền

Lớp KPM57DH

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Hồ Thị Hương Thơm

Lớp TTM57DH

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Cao Đức Hạnh

Giới thiệu khoa CNTT