Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lớp CNT53DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Trần Đình Vương

Lớp CNT53DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Quyết Tiến

Lớp CNT53DH3

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Bùi Đình Vũ

Giới thiệu khoa CNTT