Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Lớp CNT54CD1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Nguyễn Quốc Hưng

Lớp CNT54DH1

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Trí Thành

Lớp CNT54DH2

Ngành : Công nghệ thông tin - Cố vấn học tập : Lê Hoàng Dương

Lớp KPM54DH1

Ngành : Công nghệ phần mềm - Cố vấn học tập : Trần Thị Hương

Giới thiệu khoa CNTT