Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Danh sách phòng chống bão lụt 2014

Đăng ngày: 26/05/2014
-
Chuyên mục: Tin đơn vị
Các đc CBGV có tên trong DS lưu ý sẵn sáng làm nhiệm vụ khi được triệu tập. 
Các CVHT năm DS sinh viên lớp mình để huy động khi cần.
Chi tiết xem file đính kèm.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT