Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo gấp về việc cảnh báo kết quả học tập học kì II năm học 2013-2014

Đăng ngày: 05/08/2014
-
Chuyên mục: Đào tạo
Theo yêu cầu của Phòng Đào tạo, sinh viên ở diện cảnh báo học tập phải ký xác nhận vào danh sách "CẢNH BÁO HỌC TẬP".Vậy đề nghị các giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay với các sinh viên có tên trong danh sách cảnh báo học tập  lên ngay văn phòng Khoa gặp Giáo vụ Khoa để ký tên vào danh sách. Hạn 21/8/2014Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT