Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo cán bộ lớp hoàn thiện tổng kết điểm năm học 2013-2014

Đăng ngày: 21/08/2014
-
Chuyên mục: Tin đơn vị
Cán bộ lớp hoàn thiện công tác tổng kết điểm và xếp loại hạnh kiểm theo mẫu sau. Trước khi chuyển cho các bạn sinh viên ký nhận cần so khớp điểm với cô Hường giáo vụ và đưa thầy Ty quản sinh duyệt. Biểu mẫu xem file đính kèm.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT