Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên 2014-2015

Đăng ngày: 03/11/2014
-
Chuyên mục: Triệu tập
Thời gian: 07h30 ngày 07 tháng 11 nărn 2014
Tổng số đại biểu sinh viên các khoa: 550 sinh viên do đợn vị có sinh viên thống nhất lựa chọn chon nhưng gương mặt tiêu biểu là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và đại diện sinh viên để báo cáo ban tổ chức và nộp danh sách về Phòng CTSV (Chuyên viên Đàm Hà Hoàng - điện thoại: 0986.579.415) trước 11h00 ngay 06/11/2013.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT