Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Về việc sinh viên vắng triệu tập của khoa

Đăng ngày: 01/06/2016
-
Chuyên mục: Triệu tập
THÔNG BÁO : Những sinh viên có tên trong danh sách sau vắng lệnh triệu tập của BCN Khoa, yêu cầu các em khẩn trương khai báo lại thông tin cụ thể hiện tại của các em vào email sau : binhlh@vimaru.edu.vn. Thông tin bao gồm : Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, địa chỉ tạm trú, số điện thoại, email. Nếu các em cố tình không báo lại các thông tin BCN Khoa sẽ kỷ luật các em theo Quy chế hiện hành.
Danh sách :
1. Nguyễn Tuấn Đức CNT52DH2 43179
2. Nguyễn Huy Hoàng CNT52DH2 43186
3. Lê Văn Phong CNT52DH2 44438
4. Lê Ngọc Hưng CNT51DH2 40223
5. Phạm Anh Vũ CNT51DH1 40191
6. Trần Minh Hoàng CNT51DH2 40217
7. Nguyễn Văn Hậu CNT51DH2 40213
8. Phạm Đức Anh CNT51DH1 40118
9. Phạm Văn Xếp CNT52DH1 42865
10. Phạm Thế Quyền CNT51DH2 40248
11. Hoàng ĐÌnh Trịnh CNT51DH2 40262
12. Lê Đăng Toàn CNT51DH2 40259

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT