1) Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình giám sát thảm họa và môi trường bờ biển Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đăng Hoan
2) Tên đề tài: Xây dựng thiết bị đầu cuối thu phát và đóng gói dữ liệu cho tàu cá sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Đức
3) Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Đình Vũ
4) Tên đề tài: Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viên số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hoàng Dương
5) Tên đề tài: Mô phỏng dao động xoắn hệ trục diesel tàu thủy trên cơ sở ứng dụng phần mềm LabView
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Đức Hạnh
6) Tên đề tài: Xây dựng bộ siêu dữ liệu ứng dụng để tự động tạo các biểu mẫu báo cáo thống kê kết xuất với Cơ sở dữ liệu
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hương
7) Tên đề tài: Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển‎ sử dụng hải đồ số
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Trí Thành
8) Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng mạng Noron tối ưu cho kỹ thuật nhận dạng văn tiếng Việt
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Vương
9) Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong audio - ứng dụng cho bản quyền audio số và truyền tin mật bằng audio
Chủ nhiệm đề tài:TS. Hồ Thị Hương Thơm
10) Tên đề tài: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trong quản lý cán bộ trường Đại học Hàng Hải
Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
11) Tên đề tài: Nghiên cứu và cài đặt những bộ lọc tín hiệu âm thanh số chuẩn PCM
Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Tuấn Đạt