Lễ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường khoa CNTT năm học 2015-2016

Ngày 9/6/2016 khoa CNTT tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH. Hội đồng làm việc rất nghiêm túc, tích cực. Trong số 11 đề tài được trình bày có nhiều đề tài xuất sắc.