Ngày 9/6/2016 khoa CNTT tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH. Hội đồng làm việc rất nghiêm túc, tích cực. Trong số 11 đề tài được trình bày có nhiều đề tài xuất sắc.