Lễ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường khoa CNTT năm học 2015-2016