12 Th. 03

1 Nghiên cứu một số kỹ thuật áp dụng trong hoạt động bỏ phiếu điện tử. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Anh 2 Nghiên cứu khai phá luật kết hợp từ dữ...