Về quyết định thay đổi học phần TN khoa CNTT từ K54