Theo chủ trương tuyển sinh của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, kính gửi các đọc giả thông tin tuyển sinh hệ đại học các ngành đào tạo thuộc khoa Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017:
1. Ngành Công nghệ thông tin: Mã ngành D114 - chỉ tiêu 90, đào tạo 4.5 năm
2. Kỹ thuật phần mềm: Mã ngành D118 - chỉ tiêu 45, đào tạo 4.5 năm
3. Truyền thông và mạng máy tính: Mã ngành D119 - chỉ tiêu 45, đào tạo 4.5 năm
4. Công nghệ thông tin chất lượng cao: Mã ngành H114 - chỉ tiêu 45, đào tạo 4 năm.