Tuyển sinh cao học ngành CNTT đợt 1 năm 2018.

Đào tạo 2 năm, thời gian học vào cuối tuần

Activities of
IT Club

Read more

English Club
Activities

Read more

Guitar
Activities
Read more

Volunteer
Activity

Read more

Sports,
Arts

Read more

Olympic activities
workmanship

Read more

Majors