Thông báo xử lý kết quả thi sát hạch tiếng Anh của SV hệ đào tạo LCC và lớp chọn