29 Th. 01

Chức vụ: Giảng viên.  Đơn vị: Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Tin học.  Email: dang-hoan.tran@...

29 Th. 01

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.  Đơn vị: Bộ môn Tin học Đại cương.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin. Email: thomhth@vimaru....

29 Th. 01

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.  Đơn vị: Bộ môn Hệ thống Thông tin.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.  Email: huongtt@...

29 Th. 01

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.  Đơn vị: Bộ môn Khoa học Máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích hệ thống - quản lý và xử lý thông...

29 Th. 01

Chức vụ: Phó Trưởng khoa.  Đơn vị: Bộ môn Hệ thống Thông tin.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.  Email: duc....

29 Th. 01

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa.  Đơn vị:  Bộ môn Kỹ thuật máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Quang học và tần số vô tuyến.  Email: ...

29 Th. 01

Chức vụ: Trưởng khoa.  Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học máy tính.  Email: huu-tuan.nguyen@...