Tổ chức Công đoàn cơ sở của Khoa Công nghệ thông tin:

 Chủ tịch công đoàn khoa:

 Thầy: Nguyễn Văn Thủy     

 Email:  thuynv@vimaru.edu.vn

 Phó chủ tịch công đoàn khoa:

Cô: Lê Xuân Hường   

Email: huonglx@vimaru.edu.vn                      

UV BCH công đoàn khoa:

Thầy: Cao Đức Hạnh 

Email: hanhcd@vimaru.edu.vn