Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ:

  1. TS. Lê Đức Mẫn – Giám đốc Trung tâm CNTT – đơn vị tiền thân của Khoa
  2. PGS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn – Chủ nhiệm Khoa đầu tiên của Khoa.
  3. NGUT. TS. Lê Quốc Định – Thầy trưởng Khoa gắn bó với Khoa lâu nhất.
  4. TS. Phùng Văn Ổn – Nguyên Phó Trưởng Khoa
  5. TS. Nguyễn Cảnh Toàn – Nguyên Phó Trưởng Khoa
  6. PGS. TSKH Đỗ Đức Lưu – Nguyên Phó Trưởng Khoa 
  7. TS. Nguyễn Trọng Đức - Nguyên Phó Trưởng Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa đương nhiệm:

TS. Nguyễn Hữu Tuân

►Email: tuan.nguyen@vimaru.edu.vn

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Trung Đức

Email:​ duc.nguyentrung@gmail.com

Phó Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Duy Trường Giang

Email: giangnt@vimaru.edu.vn 

Phó Trưởng Khoa