Địa chỉ: 
Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn giảng dạy các chuyên ngành về hệ thống máy tính.

Bộ môn có 4 giảng viên và 1 kỹ thuật viên. Trong đó có 1 Tiến sĩ và 2 nghiên cứu sinh