Địa chỉ: 
Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17311 Lập trình ghép nối ngoại vi Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17326 Kỹ năng thuyết trình Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17318 Lập trình vi điều khiển Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17304H Bảo trì hệ thống (hệ chất lượng cao) Học phần loại II 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17304 Bảo trì hệ thống Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17302H Kiến trúc máy tính Học phần loại II 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17302 Kiến trúc máy tính và TBNV Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17303H Nguyên lý hệ điều hành (hệ chất lượng cao) Học phần loại II 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17303 Nguyên lý hệ điều hành Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17314 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang