Địa chỉ: 
Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn giảng dạy các chuyên ngành về hệ thống máy tính.

Bộ môn có 7 thầy cô. Trong đó có 1 Tiến sĩ và 2 nghiên cứu sinh, 1 KTV, 2 Giáo vụ Khoa

THÔNG TIN VỀ CÁC THẦY CÔ  BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

TT Họ và tên Ngày sinh Bộ môn Trình độ Email
1 Nguyễn Trọng Đức 19/04/1975 Kỹ thuật máy tính TS trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
2 Phạm Trung Minh 07/05/1980 Kỹ thuật máy tính Th.S minhpt@vimaru.edu.vn
3 Ngô Quốc Vinh 23/08/1970 Kỹ thuật máy tính Th.S vinhnq@vimaru.edu.vn
4 Vũ Đình Trung 08/02/1990 Kỹ thuật máy tính Th.S trungvd@vimaru.edu.vn
5 Nguyễn Thị Giang 17/09/1980 Kỹ thuật máy tính Th.S giangnt.fit@vimaru.edu.vn
6 Lê Thị Xuân Hường 30/11/1969 Kỹ thuật máy tính ĐH huonglx@vimaru.edu.vn
7 Lê Hải Bình 27/08/1987 Kỹ thuật máy tính ĐH binhlh@vimraru.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN CÙNG CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA