Địa chỉ: 
Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn giảng dạy các chuyên ngành về hệ thống máy tính.

Bộ môn có 4 giảng viên và 1 kỹ thuật viên. Trong đó có 1 Tiến sĩ và 2 nghiên cứu sinh

Các thành viên trong Bộ môn:

NCS. Phạm Trung Minh - Email: minhpt@vimaru.edu.vn - Phó trưởng Bộ môn

Th.S. Ngô Quốc Vinh - Email: vinhnq@vimaru.edu.vn - Giảng viên

T.S. Nguyễn Trọng Đức - Email: trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn - Giảng viên

NCS. Vũ Đình Trung - Email: trungvd@vimraru.edu.vn - Giảng viên

K.S. Lê Thị Xuân Hường - Email: huonglx@vimaru.edu.vn - Giáo vụ Khoa

K.S. Lê Hải Bình - Email: binhlh@vimraru.edu.vn - Trợ lý CTSV

Th.S. Nguyễn Thị Giang - Email: giangnt.fit@vimaru.edu.vn - KTV