Địa chỉ: 
P306.A4

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17201 Phương pháp tính gần đúng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17203 Toán rời rạc Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17204 Ngôn ngữ hình thức và Automat Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17205 Lý thuyết đồ thị Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17206 Kỹ thuật Lập trình C Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17209 Lập trình hướng đối tượng Học phần loại I 4 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17211 Đồ họa máy tính Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17212 An toàn và bảo mật thông tin Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17214 Lập trình Windows Học phần loại I 4 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17218 Kỹ thuật lập trình Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang