Địa chỉ: 
Phòng 306 Nhà A4 - Đại học Hàng hải Việt Nam, Tel : 0904 200 669

 

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học và cao đẳng thuộc khoa CNTT. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Bộ môn hiện có 6 cán bộ, trong đó: 02 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ (trong đó có 01 NCS).

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17201 Phương pháp tính gần đúng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17203 Toán rời rạc Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17204 Ngôn ngữ hình thức và Automat Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17205 Lý thuyết đồ thị Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17206 Kỹ thuật Lập trình C Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17209 Lập trình hướng đối tượng Học phần loại I 4 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17211 Đồ họa máy tính Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17212 An toàn và bảo mật thông tin Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17214 Lập trình Windows Học phần loại I 4 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17218 Kỹ thuật lập trình Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang