Địa chỉ: 
Phòng 306 Nhà A4 - Đại học Hàng hải Việt Nam, Tel : 0904 200 669

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học và cao đẳng thuộc khoa CNTT. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Bộ môn hiện có 6 cán bộ, trong đó: 02 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ (trong đó có 01 NCS).