29 Th. 01

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Tuân.  Thành viên tham gia: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương, ThS. Lê Quyết Tiến.  Hội nghị: Hội nghị quốc tế Khoa học Công nghệ...

29 Th. 01

Tác giả: ThS. Vũ Đình Trung.  Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Trọng Đức.  Hội nghị: Hội nghị quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 (IAMU 2016). 

29 Th. 01

Tác giả: ThS. Phạm Trung Minh.  Thành viên tham gia: Tô Thị Thảo, TS. Nguyễn Trọng Đức, Vũ Văn Yêm.  Hội nghị: International Conference on Advanced...

29 Th. 01

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Tuân.  Thành viên tham gia: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương.  Hội nghị: IEEE NICS 2016 Conference.