Địa chỉ: 
Phòng 308 A4

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông Mạng máy tính của Khoa Công nghệ thông tin

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17505 Truyền dữ liệu Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17506 Mạng máy tính Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17507 Lập trình mạng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17509 Thiết kế và quản trị mạng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17510 Hệ thống viễn thông Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17512 Hệ thống nhúng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17513 Thiết kế và lập trình web Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17519 Mạng không dây và truyền thông di động Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17520 An ninh mạng Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17521 Hệ phân tán Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang