Địa chỉ: 
Phòng 308 A4

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông Mạng máy tính.

THÔNG TIN VỀ CÁC THẦY CÔ TRONG BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG MẠNG MÁY TÍNH: 

TT Họ và tên Ngày sinh Bộ môn Trình độ Email
1 Cao Đức Hạnh 08/05/1982 Truyền thông & Mạng máy tính Th.S hanhcd@vimaru.edu.vn
2 Trần Đăng Hoan 25/01/1977 Truyền thông & Mạng máy tính TS dang-hoan.tran@vimaru.edu.vn
3 Phạm Ngọc Duy 30/08/1991 Truyền thông & Mạng máy tính Th.S duypn@vimaru.edu.vn
4 Nguyễn Trung Quân 01/08/1991 Truyền thông & Mạng máy tính ĐH quannt@vimaru.edu.vn
5 Phạm Vũ Minh Hiển 17/10/1994 Truyền thông & Mạng máy tính Th.S minhhienpfiev@gmail.com
6 Hoàng Thị Thúy Hồng 08/12/1983 Truyền thông & Mạng máy tính Th.S honght@vimaru.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG MẠNG MÁY TÍNH CÙNG CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA