Địa chỉ: 
Phòng 308 A4

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông Mạng máy tính của Khoa Công nghệ thông tin

Các thành viên trong Bộ môn: 

 Th.S. Cao Đức Hạnh - Email: hanhcd@vimaru.edu.vn - Phó trưởng Bộ môn

T.S. Trần Đăng Hoan - Email: dang-hoan.tran@vimaru.edu.vn - Giảng viên

Th.S. Nguyễn Thành Tuấn Anh - Email: thanhtuananhnguyen@vimaru.edu.vn - Giảng viên

Th. S. Phạm Ngọc Duy - Email: duypn@vimaru.edu.vn - Giảng viên

K.S. Nguyễn Trung Quân - Email: quannt@vimaru.edu.vn - Giảng viên

Th.S. Hoàng Thị Thúy Hồng - Email: honght@vimaru.edu.vn - Kỹ thuật viên