Địa chỉ: 
Phòng 307 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn Hệ thống thông tin là một trong những bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin, có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin, phát triển phần mềm. Mục tiêu phát triển của bộ môn là hướng đến xây dựng đề cương các môn học của bộ môn phụ trách bảo đảm tiên tiến, có sức cạnh tranh, kết cấu khoa học theo chuẩn CDIO, sát với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu, hướng đến những sản phẩm ứng dụng, nghiên cứu có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Bộ môn hiện có 10 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 NCS trong và ngoài nước.