Địa chỉ: 
Phòng 307 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17419 Điện toán đám mây Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17503 Điện toán đám mây Học phần loại II 5 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17422 Yêu cầu phần mềm Học phần loại II 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17409 Khai phá dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17424 Bảo mật cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17426 Cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17432 Nhập môn công nghệ phần mềm Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17427 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17430 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17424 Bảo mật cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang