Địa chỉ: 
Phòng 307 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn Hệ thống thông tin là một trong những bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin, có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin, phát triển phần mềm. Mục tiêu phát triển của bộ môn là hướng đến xây dựng đề cương các môn học của bộ môn phụ trách bảo đảm tiên tiến, có sức cạnh tranh, kết cấu khoa học theo chuẩn CDIO, sát với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu, hướng đến những sản phẩm ứng dụng, nghiên cứu có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Bộ môn hiện có 10 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 NCS trong và ngoài nước.

 

Môn học

Ký hiệu Tiêu đề Loại học phần Số tín chỉ Tích luỹ Nhóm tài liệu Tài liệu
17419 Điện toán đám mây Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17503 Điện toán đám mây Học phần loại II 5 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17422 Yêu cầu phần mềm Học phần loại II 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17409 Khai phá dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17424 Bảo mật cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17426 Cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17432 Nhập môn công nghệ phần mềm Học phần loại I 2 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17427 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17430 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về
17424 Bảo mật cơ sở dữ liệu Học phần loại I 3 Tích luỹ Đăng nhập để tải về

Trang