Địa chỉ: 
Phòng 307 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn Hệ thống thông tin là một trong những bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin, có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin, phát triển phần mềm. Mục tiêu phát triển của bộ môn là hướng đến xây dựng đề cương các môn học của bộ môn phụ trách bảo đảm tiên tiến, có sức cạnh tranh, kết cấu khoa học theo chuẩn CDIO, sát với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu, hướng đến những sản phẩm ứng dụng, nghiên cứu có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Bộ môn hiện có 10 cán bộ, giảng viên, trong đó có 04 Tiến sĩ, 03 NCS trong và ngoài nước.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ

Email

1

Nguyễn Trung Đức

Phó trưởng Khoa

21/09/1980

TS

ducnguyentrung@vimaru.edu.vn

2

Trần Thị Hương

Trưởng Bộ môn

27/09/1983

TS

huongtt@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Thị Như

Giảng viên

24/04/1986

Th.S

nhunt.cnt@vimaru.edu.vn

4

Lê Bá Dũng

Giảng viên

10/12/1981

TS

dunglb@vimaru.edu.vn

5

Lê Trí Thành

Giảng viên

19/10/1982

Th.S

thanhlt@vimaru.edu.vn

6

Trần Đình Vương

Giảng viên

11/01/1982

Th.S

vuongtd@vimaru.edu.vn

7

Lê Quyết Tiến

Giảng viên

10/03/1988

TS

tienlqcnt@vimaru.edu.vn

8

Bùi Đình Vũ

Giảng viên

23/04/1976

Th.S

vubd@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

13/10/1990

Th.S

vannt.cnt@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Kỹ thuật viên

12/10/1971

ĐH

huongnt@vimaru.edu.vn


MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ  BỘ MÔN VÀ CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA