- Tìm hiểu nguyên tắc chọn phổ trống trong hệ thống vô tuyến nhận thức, mối liên quan giữa các yêu cầu của tham số đầu vào trong hệ thống vô tuyến nhận thức với các dải tần số tương ứng: 03 tháng. - Xây dựng, cài đặt mô hình hệ thống vô tuyến nhận thức và xây dựng mạng nơ ron giải quyết bài toàn lựa chọn tần số: 03 tháng
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: