+ Nghiên cứu các mô hình hệ chuyên gia. + Nghiên cứu các trạng thái kỹ thuật động cơ và mối liên quan với tín hiệu rung động. + Lập trình mô phỏng.
Chủ nhiệm đề tài: