- Chúng tôi sẽ nghiên cứu quản trị dữ liệu hàng hải nói chung và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến siêu dữ liệu hàng hải bằng cách tìm hiểu các công trình liên quan. - Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật cụ thể: tổ chức từ vựng, các chuẩn nội dung, các giao thức liên quan đến siêu dữ liệu hàng hải. - Hoàn thành báo cáo và đưa ra nghiệm thu đề tài.
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm