• Nghiên cứu một số phương pháp tính độ tương đồng giữa các câu (phương pháp tính độ tương đồng sử dụng độ đo Cosine, độ đo khoảng cách Euclide…). • Nghiên cứu phương pháp biểu diễn văn bản tiếng Việt và xây dựng mô hình tính độ tương tự giữa các câu trong tiếng Việt. • Xây dựng ứng dụng thử nghiệm so sánh trên văn bản tiếng Việt, hỗ trợ đánh giá việc sao chép bài điện tử.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm