• Nghiên cứu cấu trúc và đặc tính của tệp Video • Nghiên cứu một số phương pháp giấu tin trong video công bố gần đây. • Xây dựng chương trình cài đặt thử nghiệm và đánh giá. • Đưa ra một số kiến nghị và cải tiến đề xuất (nếu có)
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm