• Nghiên cứu tổng quan về giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin. • Nghiên cứu phương pháp giấu tin trên ảnh và phát hiện ảnh có giấu tin trên miền tần số wavelet • Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền tần số wavelet đã có tìm ra ưu nhược điểm để đánh giá hoặc cải tiến hoặc đề xuất mới. • Cài đặt, thử nghiệm • Đưa ra một số kiến nghị (nếu có).
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm