+ Nghiên cứu kỹ thuật huận luyện mạng neural. + Nghiên cứu kỹ thuật tính toán phân toán. + Lựa chọn thuật toán phù hợp. + Xây dựng chương trình.
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm