- Tổng quan về mạng máy tính cục bộ không dây và an ninh mạng - Nghiên cứu về các hình thức tấn công thường gặp trong mạng máy tính cục bộ không dây. - Khảo sát thực tế - Thử nghiệm và đành giá độ an toàn hệ thống mạng của khoa Công nghệ thông tin.
Chủ nhiệm đề tài: