- Nghiên cứu kiến trúc của hệ thống giám sát hàng hải - Nghiên cứu sâu hai thành phần kiến trúc khối phát hiện quỹ đạo và khối nhận dạng sự kiện. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhấn mạnh nghiên cứu các đặc trưng thời gian thực của hệ thống cảnh báo hàng hải. - Nghiên cứu tỉ lệ nén có thể đạt được bởi thành phần phát hiện quỹ đạo được đề xuất, cùng với thuật toán đối sánh mẫu hiệu quả của thành phần nhận dạng sự kiện phức tạp, cho phép hệ thống mở rộng quy mô đối với các dòng dữ liệu tốc độ cao biểu diễn hoạt động hiện thời của các hạm đội tàu lớn.
Chủ nhiệm đề tài: