- Giai đoạn I: đề tài tập trung nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh đã tồn tại và của một số tác tác giả khác đã nghiên cứu. - Giai đoạn II, đưa ra một phương án nhận dạng giới tính qua ảnh. - Giai đoạn III, viết chương trình thử nghiệm.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm