+ Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh mặt. + Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện vị trí của mắt người. + Nghiên cứu kỹ thuật thống kê để xác định các giá trị ngưỡng. + Xây dựng chương trình.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: