- Nghiên cứu công nghệ sensơ đo góc với độ chính xác cao - Phân tích, xây dựng hệ thống gắn sensơ góc với cơ cấu truyền động chấp hành. - Đề xuất và xây dựng chương trình điều khiển - Thiết kế, mô phỏng hệ thống ăng ten truy theo.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm