Nghiên cứu lý thuyết về mạng neural; nghiên cứu các thuật toán huấn luyện mạng; nghiên cứu thuật toán huấn luyện mạng với trường dữ liệu số phức. Cài đặt thuật toán thử nghiệm và ứng dụng nhận dạng khuyết tật trên đường ống.
Chủ nhiệm đề tài: