- Tìm hiểu dữ liệu về văn hóa phi vật thể tại Việt Nam - Nghiên cứu các chuẩn đã có trên thế giới. - Đề xuất, xây dựng mô hình áp dụng thực tiễn - Đề tài sẽ thực hiện 8 tháng chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ 5/9/2016 đến 5/12/2016. Tìm hiểu và thu thập dữ liệu văn hóa phi vật thể + Giai đoạn 2: Từ 6/12/2016 đến 4/5/2016. Tìm hiểu các mô hình, các chuẩn công nghệ hiện có trên thế giới từ đó đề xuât giải pháp và xây dựng mô hình lưu trữ phù hợp với đặc điểm dữ liệu văn hóa phi vật thể tại Việt nam + Giai đoạn 3: Từ 4/5/2016 đến 30/5/2016. Đánh giá và kiểm tra tính hiệu quả của mô hình đã đề xuất.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm