- Nghiên cứu về dao động hệ trục máy tàu thủy. - Nghiên cứu cơ sở toán học, Matlab dưới dạng mfile và toolkit MathScript của Labview. - Nghiên cứu triển khai mô phỏng dao động tự do, cưỡng bức của cơ hệ nhiều bậc tự do rời rạc.
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm