- Tìm hiểu bài toán xếp dỡ hàng hóa trên các tàu, cảng biển. Bài toán cụ thể tại cảng VIP – GreenPort Hải Phòng: 02 tháng - Tìm hiểu các thuật toán tối ưu, lựa chọn thuật toán phù hợp cho bài toán: 01 tháng - Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả thuật toán cho bài toán xếp dỡ hàng hóa tại cảng VIP – GreenPort Hải Phòng: 03 tháng
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: